Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.03.2010 00:19 - Организация за съдействие на отбраната / Водолазна база - Росенец
Автор: aidasv Категория: Новини   
Прочетен: 6481 Коментари: 2 Гласове:
3

Последна промяна: 25.04.2013 23:05През 1977 година е създадена Организация за военно-техническа подготовка на населението, която през 1982 година е преименувана на Организация за съдействие на отбраната. ОСО е подчинена на Министерския съвет. Неин ръководен орган е Централен съвет (ЦС) и бюро на Централния съвет. Към ЦС на ОСО като помощни органи са изградени федерации по различни видове спорт - спортна стрелба, биатлон, парашутизъм, делтапланеризъм, водни ски, мотокрос,
радиолюбители  и други.

В различни периоди от своето съществуване печатни органи на Организацията са списание "Патриот", вестник "Авто-мотосвят", списание "Радио и телевизия" (през 1952-1956 - сп. "Радио), списание "Авиация и космонавтика"
(1959-1961 -
сп. Родни криле").

########################################################################################

През

1992

година с Постановление на Министерския съвет ОСО прекратява своето съществуване.


image

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 НА МС ОТ 30.04.1992 г.ЗАЗАКРИВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА Обнародван, ДВ, бр. 40 от 15 май 1992 г., изм., бр. 58 и 82 от 1992 г., бр. 12 и 66 от 1993 г., бр. 14, 17 и 33 от 1994 г., бр. 12 и 35 от 1995 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Чл. 1. Закрива Организацията за съдействие на отбраната считано от 23 март 1992 г. Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1992 г., бр. 82 от 1992 г., бр. 12 от 1993 г., бр. 66 от 1993 г., бр. 14 от 1994 г.) Създава ликвидационна комисия, която до 31 март 1994 г. да извърши ликвидацията на закритата организация, със състав и задачи съгласно приложение № 1. (2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г., бр. 14 от 1994 г.) За периода на извършване на ликвидацията да се ползват 21, от 1 януари 1994 г. - 10 щатни бройки извън състава на ликвидационната комисия. Лицата се назначават от министъра на отбраната по предложение на председателя на ликвидационната комисия. Чл. 3. Възлага на Министерството на отбраната: 1. подготовката на наборници и специалисти за нуждите на Въоръжените сили; 2. началното военно обучение на неучещата младеж; 3. методическото ръководство на военнотехническата подготовка извън системата на Българската армия. Чл. 4. (1) Предоставя безвъзмездно на Министерството на отбраната недвижимото и движимото имущество на Организацията за съдействие на отбраната, използвано за подготовка на наборници и специалисти за нуждите на Въоръжените сили, съгласно приложение № 2. (2) Предоставя безвъзмездно на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи за съвместно ползване недвижимото и движимото имущество на Организацията за съдействие на отбраната съгласно приложение № 3. (3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Предоставя безвъзмездно на министерства, ведомства и общини недвижимо и движимо имущество на Организацията за съдействие на отбраната съгласно приложение № 4. (4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Ликвидационната комисия да ликвидира недвижимото и движимото имущество на Организацията за съдействие на отбраната съгласно приложение № 5 по ред, определен от министъра на финансите. (5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Министерството на отбраната и общинските съвети сключват договори с федерациите по военноприложните и техническите спортове за използване на предоставеното им недвижимо и движимо имущество за извършване на техните дейности. (6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) В случаите, когато предоставеното имущество по приложение № 2 не се използва по предназначение съгласно чл. 3 или е изградено със средства на общината, министърът на отбраната след съгласуване с министъра на финансите го предоставя на общинските съвети по реда на Наредбата за държавните имоти. Чл. 5. Трудовите правоотношения с работниците и служителите от закритата организация се уреждат при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда като при пълна ликвидация, както следва: 1. с работниците и служителите, участващи непосредствено в подготовката на наборници и специалисти за Въоръжените сили или водещи платени курсове за подготовка на водачи на моторни превозни средства, на плавателни съдове до 10 брт и на други подобни - до 1 месец след завършване на текущ курс към момента на закриване на организацията; 2. с работниците и служители, назначени по чл. 2, ал. 2 - до 15 юли 1992 г., като за това време се запазват условията на трудовите им договори към момента на вземане на решението за закриване на организацията; 3. с останалите работници и служители - до 15 май 1992 г. Чл. 6. Офицерите на щат в Организацията за съдействие на отбраната преминават в разпореждане на министъра на отбраната. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1. Министерството на финансите да прехвърли предвидените по бюджета на общините средства за издръжка на школите за подготовка на наборници специалисти и школите за начално военно обучение към бюджета на Министерството на отбраната. Разходите за дейността на ликвидационната комисия да се изплатят от средствата, предоставени на Министерството на отбраната за издръжка на наборници специалисти. § 2. Министърът на отбраната до 31 май 1992 г. да внесе в Министерския съвет проект на Наредба за подготовката на наборници и запасни специалисти. § 3. Началникът на Главното управление на архивите при Министерския съвет да организира приемането и обработката на архивите на закритата организация в Държавния архивен фонд в съответствие с установения ред. § 4. (Нов - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Министърът на отбраната и министърът на вътрешните работи до 31 януари 1993 г. да представят на ликвидационната комисия споразумение за съвместното ползване на недвижимото и движимото имущество по приложение № 3 към чл. 4, ал. 2. § 5. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) За срока на работа на ликвидационната комисия се предоставя сградата на Централния съвет на Организацията за съдействие на отбраната на бул. Хр. Ботев 48. § 6. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Отменя Постановление № 24 на Министерския съвет от 1988 г. за по-нататъшно подобряване на масовоотбранителната работа сред младежта и населението (ДВ, бр. 64 от 1988 г.). § 7. (Предишен § 6 - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Отменя чл. 22 от Постановление № 44 на Министерския съвет от 1991 г. за намаляване на бюджетните разходи (обн., ДВ, бр. 23 от 1991 г.; изм., бр. 45 и 70 от 1991 г.). § 8. (Предишен § 7 - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Отменя Решение № 87 на Министерския съвет от 1989 г. за преминаване на автомобилни школи от Министерството на народната отбрана към Организацията за съдействие на отбраната (необнародвано). § 9. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1992 г., предишен § 4 - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Ликвидационната комисия след приключване на цялостната ликвидация да осигури необходимия брой материалноотговорни лица и съответната охрана на недвижимите имоти и стоково-материалните ценности до предаването на съответното имущество за ползване от други органи и организации. § 10. (Нов - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Министерството на отбраната да осигури необходимите средства за издръжката и дейността на ликвидационната комисия и на ликвидационните подкомисии. § 11. (Нов - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Предоставянето на имущество на общините съгласно чл. 4, ал. 3 се извършва след вземане на решение за придобиване на собствеността от съответните общински съвети. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 14 от 1994 г.) СЪСТАВ И ЗАДАЧИ НА ЛИКВИДАЦИОННАТА КОМИСИЯ 1. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1992 г.) Състав на ликвидационната комисия: председател: зам.-министър на отбраната; зам.-председатели: зам.-министър на финансите и секретар на Министерството на вътрешните работи; членове: председателят на Централния съвет на Организацията за съдействие на отбраната; представител на отдел "Местна администрация и обществен ред" на Министерския съвет; началник на управление в Министерството на отбраната; началник на управление в Министерството на финансите; началник на управление в Министерството на транспорта; началникът на служба "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" в Министерството на вътрешните работи; главният юрисконсулт на Организацията за съдействие на отбраната; представител на федерациите по военнотехническите и военноприложните спортове. 2. Председателят на ликвидационната комисия: а) представлява ликвидационната комисия по време на ликвидацията и оформя всички документи, свързани с нейното провеждане; б) предлага състав и задачи на ликвидационни подкомисии за извършване на ликвидация по региони, бази и школи. 3. Ликвидационната комисия: а) да изготви проект на разпореждане на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на недвижимото и движимото имущество на Организацията за съдействие на отбраната извън посоченото в приложения № 2 и 3 на заинтересуваните министерства, ведомства и общини според техните нужди; б) да извърши разплащания в рамките на бюджета за 1992 г.; в) (изм. - ДВ, бр. 14 от 1994 г.) да изготви финансов отчет и окончателен баланс на организацията до 31 март 1994 г. и да прекрати всички договори, сключени от ОСО, включително и анексите към тях; г) да изплати на служителите от закритата организация полагащите се обезщетения по Кодекса на труда и нормативните актове, свързани с неговото прилагане; д) да организира предаването на архивите за обработка и трайно съхранение в Държавния архивен фонд на Република България без ведомостите за заплатите на военнослужещите и документите, свързани с подготовката на наборници специалисти за Въоръжените сили, които да се предадат за съхранение в архива на Министерството на отбраната; е) да разпредели паричните средства, останали по сметките на организацията; ж) да изготви протокол-описи за предаване и приемане на имуществото; з) да извърши и други необходими действия, свързани с ликвидацията на организацията. Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г., бр. 66 от 1993 г., бр. 14 и 33 от 1994 г., бр. 12 и 35 от 1995 г.) СПИСЪК НА НЕДВИЖИМИТЕ И ДВИЖИМИТЕ ИМУЩЕСТВА, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 1. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1992 г., бр. 12 от 1993 г., доп., бр. 64 от 1993 г., изм., бр. 35 от 1995 г.) Морските клубове в Бургас, Поморие, Видин, Кърджали (с морски клуб Калоянци), Каварна, Пловдив, Лом, Първомай, Силистра, Русе, Ряхово, Балчик, Панчарево - София и Варна, както и морските клубове с водните бази във: гр. Царево - пл. Пристанище: Несебър; Созопол - ул. Републиканска 16; Свищов - ул. Полк. Н. Иванов 107; Оряхово - ул. Драгоман 8; Севлиево - яз. Богатово; Трявна - яз. Трявна; Шабла - (Тюленово и Фара); с. Енчец - община Кърджали; Перник - яз. Лобош; Никопол - ул. Бяло море 6; Луковит - ул. В. Левски 28; Асеновград - местността "40-те извора"; Разград - яз. Пчелина и Бели Лом; Тутракан - ул. Пристанищна 7; Нова Загора - ул. Иван Пашов 14 и яз. Жребчево; София - яз. Искър; Раднево; Чирпан; Казанлък - яз. Копринка; Търговище - яз. с. Бистра; Шумен - ул. Спартак 24; Ямбол - р. Тунджа и яз. Кринчовица; Благоевград - яз. с.Логодаш; В. Търново - ул. Беляковско шосе 1; Сухиндол - ул. В. Левски 8, и водна база на яз. "Ал. Стамболийски"; Белене - ул. Митничарска 1; Гълъбово - яз. "Розов кладенец" - спортно-воден комплекс; и Хасково - яз. с. " Гарваново" 2. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1992 г.) Всички аероклубове в страната. 3. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г., доп., бр. 66 от 1993 г., бр. 14 от 1994 г., бр. 33 от 1994 г.) Стрелковите клубове в Благоевград, Варна, Велико Търново, Полски Тръмбеш, Видин, Габрово, Кюстендил, Кърджали, Пазарджик, Плевен, Разград, Исперих, Силистра, Сливен, Стара Загора, Казанлък, Добрич, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол, Перник, София - "Сердика", "Лозенец" и "Възраждане", както и стрелкови клубове, комплекси и стрелбища във: Гоце Делчев - местността "Борилата"; Банско - Национален център по биатлон, ул. Глазне 37; Бургас - местността "Капчето; гр. Средец - ул. В . Коларов 36; Провадия; Суворово; Горна Оряховица - ул. Цар Освободител 9; гр. Златарица - ул. Ропотамо 21; Враца - Спортен комплекс "Хр. Ботев"; Севлиево - ул. 2 юли 13; Дупница - ул. Хр. Ботев 30; Ловеч - ул. Бяло море 4а; Тетевен - ул. Ив. Вазов 89; Монтана - местността "Пчелина"; Вършец - до Завода за дросели; Велинград - 4 км; Перник - кв. Могиличе; Брезник - ул. Борис Калев 2 и ул. "Цвети Лумбарова; Никопол - ул. Вит 2; Пловдив - ул. Дилянка 57, Първомай - ул. Орфей 30; Кубрат - на края на града; Русе - ул. Димитър Басарбовски 87; Нова Загора - ул. Ив. Пашов 14; Смолян - ул. П. Берон; Златоград - ул. Антим I; София - ул. Д. Полянов 2; Димитровград - кв. Хр. Ботев; Айтос - в градския парк; Панагюрище - североизток от стадиона; с. Храбрино - община "Родопи"; Русе - ул. Дондуков-Корсаков 12; Самоков - до стадион "Рилски спортист"; Гълъбово - до стадион "Хр. Ботев"; Раднево - ул. Ал. Стамболийски 7, и Чирпан - бул. Г. Димитров 22. 4. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1992 г.) Радиоклубовете, радиобазите и компютърните клубове в Благоевград, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Кърджали, Плевен, Пазарджик, Асеновград, Пловдив, Исперих, Първомай, Самоков, Ботевград, Русе, Шумен, Айтос, Балчик, Бургас, Варна, Видин, Враца, Горна Оряховица, Димитровград, Добрич, Дупница, Елхово, Карлово, Казанлък, Левски, Ловеч, Михайловград, Нови пазар, Нова Загора, Панагюрище, Перник, Петрич, Попово, Провадия, Разград, Свищов, Свиленград, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Стралджа, Столичният радиоклуб, Троян, Тутракан, Търговище, Хасково, Червен бряг, Чирпан, Ямбол, София - "Овча купел", "Сердика", "Подуяне", "Триадица", "Люлин" и "Младост" . 5. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 1992 г.) Наборните автомобилни школи в Разлог, Сарафово - Бургаска област, Варна, Велико Търново, Враца, Кърджали, Ловеч, Пазарджик, Първомай, Разград, Чирпан, Добрич, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол, Перник, Ботевград, София и авто-мотоклубовете. 6. Ремонтно-производствените бази (РПБ), цехове, работилници и специализирани школи в Белослав (РПБ), Русе (РПБ), Пловдив - Централната оръжейна работилница, радиоработилницата, регламентната група и парашутната работилница в София, Централната складова база в Пазарджик. 7. (Нова - ДВ, бр. 12 от 1993 г., доп., бр. 66 от 1993 г., бр. 14 от 1994 г., бр. 33 от 1994 г., бр. 12 от 1995 г.) Комплексните бази и домовете на Организацията за съдействие на отбраната във: Банско - ул. Глазне 37; с. Руен, Бургаска област; Долна Оряховица - ул. Горнооряховско шосе 40;Кула - ул. Г. Димитров 26; Криводол - ул. Ленин 9; Габрово - ул. Софроний Врачански 1; Тервел - ул. Цар Иван Асен II № 6; Генерал Тошево - ул. Мичурин 1; Шабла - ул. Равно поле 14; Момчилград - кв. 1, хижата; Монтана - ул. Младен Кръстев 1 - третия и четвъртия етаж; Лом - ул. Чуков 11; Берковица - ул. Страцимировска 19; Брацигово - ул. Н. Вапцаров 2а, втори етаж; Септември - ул. Г. Спасич 2, източно крило; Панагюрище - ул. П. Малчев 2; Пещера - ул. Чико 8; Велинград - ул. Отец Паисий 6, втори етаж; Брезник - ул. Борис Колев 2, кв. Могилица - ул. Нестор Петров 5; Долна Митрополия - ул. Кирил и Методий 62а и Хр. Ботев 29; Долни Дъбник - ул. Н. Петков 47; Стамболийски - ул. Цар Симеон 46; Садово; Разград - ул. Стадионна 1, четвърти етаж на Младежкия дом; Две могили - ул. Елба 1; Дулово - бул. Мусала 36; с. Блатец, Бургаска област; Твърдица - ул. Ленин 1а; Мадан - кв. Миньорски, ул. Родопи 28, втори етаж; Рудозем - местността "Горски дол" и ул. Втора 14; Ботевград - ул. Стара планина 1, един етаж; Гоце Делчев - ул. Люляк 3; София - с. Божурище, къмпинга; Сливница - мотостадиона; София - ул. Добри Чинтулов 106 и Гургулят 10; Симеоновград - ул. Ал. Стамболийски 26; Любимец - ул. Хр. Ботев 2; Харманли - ул. Ив. Вазов 3; Нови пазар - ул. Д. Благоев 24; Преслав - ул. Ал. Стамболийски 55; Бургас - ул. Гаров площад 15; Карнобат - промишлена зона между лесопарка и ТМСС; Варна - ул. Братя Миладинови 89; Пазарджик - 2/3 от сградата на ул. Сан Стефано 17; Тутракан - ул. Алеко Константинов 2; Рудозем - местността "Салажа"; София - ТОА "Красна поляна - ул. Горнобанско шосе 120; Годеч - ул. Люляк 3; Елин Пелин - ул. Лесновска 7; Пирдоп - ул. Ал. Стамболийски 2, втори етаж; Казанлък - площад Свободата 14; Каолиново; Каспичан и Белене - ул. Митническа 1" и Севлиево - ул. 2 юли 13. 8. (Нова - ДВ, бр. 12 от 1993 г., доп., бр. 66 от 1993 г., бр. 33 от 1994 г.) Обединените военнотехнически клубове (ОВТК) във: Благоевград - ул. Даме Груев 7; Бургас - ж.к. Славейков, бл. 55 и ул. Търговска 78; Сунгурларе - ул. Кирил и Методий 14, къща; Малко Търново - ул. Княз Борис I № 25; Велико Търново - ул. Беляковско шосе 1; Горна Оряховица - ул. Цар Освободител 9; Видин - ул. Симеон Велики 52а; Дупница - ул. Ст. Солумов 2а; Кърджали - бул. България 52 и летище Кърджали; Ловеч - ж.бл. Металик, ул. Бяло море 4а; Лом - ул. Цар Асен 16; Пазарджик - остров Свобода; Брезник - ул. Борис Калев 2; Плевен - ул. Цар Крум 15; Асеновград - ул. Марица 3, къща; гр. Раковски - ул. Ф. Станиславов 17; Русе - ул. Рила 10; с. Венец, Варненска област; Смядово; Ямбол - ул. Арда 2; Вършец - ул. Заводска 5, и Ловеч - ул. България 110 - жил. блок "Металик" и Лясковец - ул. Максим Райкович 1. 9. (Нова - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Недвижимото и движимото имущество на школите за начално военно обучение във: Кресна; с. Рудник, Бургаска област; Белослав; Лясковец; с. Буковец, област Монтана; Габрово; Добрич; Кюстендил; с. Подкова, Хасковска област; с. Стояново, Ловешка област; Бойчиновци; с. Соколица, Пловдивска област; с. Ряхово, Русенска област; Силистра; Сливен - яз. Жребчево; Мадан; Пирдоп; София - кв. Илиянци; с. Християново, Хасковска област; Търговище; с. Тракиец, Хасковска област; Шумен; с. Крумово, Бургаска област. 10. (Предишна т. 7, - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Други: а) Централната школа за подготовка на водолази в с. Росенец - Бургаска област; б) мотостадионите в Шумен заедно с останалите клубове, Търговище заедно с наборната автомобилна школа, Поморие заедно с мотоклуба и спалните помещения за наборници, София (Централна автомобилна школа - София); в) базата за биатлон в Боровец. г) (нова - ДВ, бр. 12 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 1994 г.) обект "Спортно-възстановителни комплекси": Варна - местността "Св. Никола", база "Траката"; Полски Тръмбеш - в базата за отдих; Комплексна база по моделизъм в Криводол, ул. Комсомолска 6; сградата на мотоциклетен клуб с гаражи и складове към него - Севлиево, ул. Марин Попов 76б; сградата за мотоциклетен клуб - гр. Левски, ул. Л. Каравелов 39; мотописта-комплекс - Долни Дъбник, обиколен път; Дома на моделиста - Стара Загора, в парк "Септемврийци"; д) (нова - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) производствена база "Посон" - Плевен, ул. Цар Крум 15; цех "Козловец" към Ремонтно-производствената база - Русе, с. Козловец; радиопредавателните центрове в с. Бяла черква, Пловдивска област, и в местността "Карандила" - Сливен; е) (нова - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) движимото имущество на: морските клубове в Благоевград, Велико Търново, Сухиндол, Плевен, Белене, София - ТОА "Искър" и ТОА "Младост- клуб "Студентски", и с. Негован, Софийска област, Гълъбово и Хасково; на аероклуба в Кюстендил; автомобилната школа във Видин, ул. Сирока 96, радиоклубовете в Бобов дол, Перник - ул. Брезник 23а и 10-о основно училище; Котел, база - Болярово, и имуществото на моделния клуб в София - Зона Б-5, бл. 7, вх. А. ж) (нова - ДВ, бр. 66 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 1994 г.) Бургас - бул. Демокрация 7 сграда с авторемонтна работилница и гаражни клетки; Плевен - полигон по корабомоделизъм в края на града - Ловешко шосе; Никопол - ул. Раковски 3 - клуб моделизми; с. Островче - община Разград - изнесена радиобаза; с. Радево - община Нова Загора - изнесена радиобаза; София - ТОА "Лозенец" - бул. Черни връх 107 делта клуб и мотоциклетен клуб; ТОА "Триядица" - ул. Васил Ленков 10 - мотоциклетен клуб; Самоков - местността "Ридо" - мотостадион; Омуртаг - в края на града шосето за с. Великденче - радиоклуб; Харманли - до пожарната служба - клуб моделизми; с. Божурище - аероклуба - складова база; Сливен - ул. Димитър Пехливанов 13 - сграда на авто-мото клуба; летище Бършен - сграда на аерогара, писта бетонова, бензиностанция и склад; Русе - кейово място на километър 493,3; з) (нова - ДВ, бр. 66 от 1993 г., доп., бр. 14 от 1994 г.) движимото имущество на: регионалните съвети на ОСО в Благоевград, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Смолян и София - окръг; бившите ОБС но ОСО в Панагюрище, Пещера, Пловдив - районни съвети на ОСО, Божурище, Ботевград, Драгоман, Костенец, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге и Попово; обединените технически клубове в Карнобат, Дряново, с. Коиловци - община Плевен, Девин, Доспат, Златоград и Тополовград; стрелковите клубове в Камено, Девня, Трявна, Брезово, София - ТОА "Студентска" бл. 3, Ботевград, Драгоман, Етрополе, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Пирдоп, Правец и Своге; морските клубове в Монтана, Пазарджик, Карлово - в района на с. Домлян, Ботевград, Ихтиман и Болярово - яз. "Голямо Шарково"; радиоклубовете в Трявна, Бяла, София - ТОА "Изгрев", бл. 7, Етрополе, Ихтиман, Костенец, Пирдоп, Правец и Своге; моделните клубове в Бургас, Габрово, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пловдив, Исперих, Силистра, Сливен, Котел, Нова Загора, Смолян, София - ТОА "Триядица", Ботевград, Костинброд, Пирдоп, Самоков, Своге, Казанлък, Търговище, Попово, Хасково, Шумен, Ямбол, София - ул. Гео Милев 71, и Правец; делта клубовете в Бургас, Враца, Сливен, Ботевград и Хасково; отбора по мотокрос в Силистра; работилница на мотостадион "Витоша" - София"; стоматологичен кабинет и медицинска апаратура, пособия и консумативи на медицински пункт на ЦС на ОСО; на Централния авто-мотоклуб-мотоциклети-62 бр., резервни части за тях на стойност 30 хил.лв., специални автомобили за транспорт на мотоциклети-3 бр., и канцеларското имущество на ЦС на ОСО, получено през 1992 г. от МО-УППМ. Забележка. Посочените имоти се предоставят заедно с цялото движимо имущество и малоценните и малотрайните предмети. Приложение № 3 към чл. 4, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 66 от 1993 г.) СПИСЪК НА НЕДВИЖИМОТО И ДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО, КОЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗА СЪВМЕСТНО ПОЛЗВАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Комплексните бази и домовете на Организацията за съдействие на отбраната в Бургас, Велико Търново, Горна Оряховица, Габрово, Кюстендил, Тетевен, Пазарджик, Перник (ОВТК), Първомай, Силистра, Сливен, Нова Загора, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол, София - Централната школа за подготовка на кадри на ул. Гео Милев и домовете на отбраната на ул. Майор Векилски 4 и Тинтява 35, и стрелковия комплекс в София - ул. Гео Милев 71. Приложение № 4 към ал. 3 на чл. 4 (Ново - ДВ, бр. 12 от 1993 г., изм., бр. 66 от 1993 г., изм. и доп., бр. 14 и 33 от 1994 г., бр. 12 от 1995 г.) Списък на недвижимите и движимите имущества, които се предоставят на министерства, ведомства и общини 1. На съответните общини: 1.1. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 1993 г.) Комплексни бази и домове на Организацията за съдействие на отбраната във: Средец - къща на ул. В. Коларов 36; Камено, ул. М. Горки 1; гр. Елена - ул. Хр. Станев 24; Добрич - югоизточното крило на Младежкия дом на ул. Стария орех 1; Брацигово - без втория етаж и 4 стаи от първия етаж на ул. Н. Вапцаров 2а; Септември - западното крило на ул. Г. Спасич 2; Перник - кв. Могиличе, ул. Брезник 23а и 10-о основно училище на ул. Кл. Готвалд 2; Гулянци - трите етажа на ул. В. Левски 32; с. Крета, Ловешка област; Пелово; Пордим; Асеновград - обект "База на ОСО" на ул. Марица 3; Перущица - ул. Ст. Ставрев 15; гр. Кубрат - ул. Цар Иван Асен II № 4; с. Жельо войвода, Бургаска област; Чепеларе; Златоград; Антоново; с. Светлен, Русенска област - летището; с. Никола Козлево, гара Хитрино и с. Върбица, Варненска област; Стралджа; Болярово (без частта за АМК); Вършец - обект "Спортна зала" тип "Мархи", местността "Маркова лака"; Варна - кв. Аспарухово, ул. Орел 14; Чипровци - ул. 23-ти септември 27; с. Българене - община Дряново; Батановци - община Перник, ул. Св. св. Кирил и Методий 50, и с. Коиловци - община Плевен. 1.2. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 1993 г.) Морски клубове във: Плевен - водна база "Кайлъка"; ТОА "Искър"; Пазарджик - остров Свобода и местността "Пясъците"; Брацигово - ул. Слави Дишанов и местността "Гачево блато"; Батак - в острова на яз. "Батак" в местността "Цигов чарк", и Радомир - водна база с Извор. 1.3. (Доп. - ДВ, бр. 66 от 1993 г.) Стрелкови клубове и стрелбища в с. Подем, Ловешка област; Лозница - ТМСС; с. Цар Калоян, Русенска област; гр. Завет; Враца в местността "Турски гробища" до районна болница; Мизия - в сградата на закритото училище "Св. св Кирил и Методий" - ул. Осогово 2, и Елин Пелин - общински имот 993. 1.4. Аероклубът в Кюстендил - летището. 1.5. (Доп. - ДВ, бр. 66 от 1993 г.) Радиоклубът в Бобов дол; кв. Миньор - "Трета младежка палата"; София - ТОА "Студентска" - Технически университет, и Долна баня - СОУ "Неофит Рилски". 1.6. Картинг-пистата в Кюстендил, западно от града. 1.7. (Нова - ДВ, бр. 66 от 1993 г.) спортен комплекс (картинг-писта с гаражни клетки, воден полигон, моделна писта) до стадион "Хр. Ботев" - Враца; движимото имущество на авто-мото клуб - с. Крушари, Варненска област; Плевен - парашутна кула в местността "Кайлъка"; движимото имущество на ОВТК - Баните за ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Давидково, и София - ТОА "Илинден" - моделен клуб". 1.8. (Нова - ДВ, бр. 14 от 1994 г., попр., бр. 17 от 1994 г.) на община Пещера - Свинекомплекса, на ОСО - Пещера, с активите и пасивите. 1.9. (Нова - ДВ, бр. 12 от 1995 г.) На община Монтана - първия и втория етаж на административната сграда на ул. Младен Кръстев 1 - Монтана. 2. На министерства и ведомства: 2.1. (Доп. - ДВ, бр. 66 от 1993 г.) На Министерството на промишлеността - Военнотехническият комплекс към ДФ "Стомана" - Перник, База на ОСО - ВМЗ "Сопот", и Комплексна база на ОСО - на ДФ "Кремиковци" - с. Ботунец; Бургас - "Нефтохим" - АД - движимото имущество на радиоклуба. 2.2. (Доп. - ДВ, бр. 66 от 1993 г., бр. 14 от 1994 г.) На Министерството на вътрешните работи - Девин - стрелбище на ул. Млада гвардия 35; Стара Загора - Дом на моделиста в парк "Септемврийци" - един етаж и стая от мазето; София-ул. Тинтява 6 - автосервиз, и Костинброд - кв. Обединена, ул. Обединение 83а, втори етаж - комплексна база на ОСО; Брацигово - четири стаи на първия етаж от дома на ОСО; леки автомобили - 5 бр., автобуси - 2 бр., микробуси - 2 бр., и лекотоварни автомобили - 2 бр., на ЦС на ОСО. 2.3. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 1993 г.) на ТД "Техноекспорт-импорт" - София - движимото имущество на автомобилен спортен клуб - Подуяне. 3. (Нова - ДВ, бр. 14 от 1994 г.) На ВМТ "Орбита"-ЕАД: 3.1. помещенията на стола и бюфета в сградата на ул. Христо Ботев 48, София-под наем по реда и при условията на Решение № 299 на Министерския съвет от 1992 г. за предоставяне на сгради-държавна собственост, за задоволяване на административни и производствени нужди (необнародвано); 3.2. (Доп. - ДВ, бр. 33 от 1994 г.) безвъзмездно за ползване движимото имущество, прието от ВМТ "Орбита"-ЕАД, от "Младост"-ООД, и Съюза на офицерите и сержантите от запаса за временно ползване, както и оборудването и движимото имущество от стола и бюфета. 4. (Нова - ДВ, бр. 14 от 1994 г.) Неразпределеното канцеларско обзавеждане на ЦС на ОСО се разпределя по споразумение между Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Комитета за младежта и спорта. Приложение № 5 към ал. 4 на чл. 4 (Ново - ДВ, бр. 12 от 1993 г., изм., бр. 66 от 1993 г.) Списък на недвижимо имущество, за което няма искане 1. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 1993 г.) барака дървена - Видин, местността "Божурица"; 2. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 1993 г.) барака - несглобена - Тръстеник - община Долна Митрополия; 3. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 1993 г.) недвижимо имущество на морски клуб - с. Негован - община Нови Искър." 4-6. (Отм. - ДВ, бр. 66 от 1993 г.) 7. Радиоклуб - Котел.
d=document; d.write("image


bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
########################################################################

Разпродавали военна техника на килограм   Публикувана: Петък, 5-ти Март 2010, автор: 24 Часа; image

Държавният бюджет бил ощетен с над 15 млн. лв. само от замяната на летището в Божурище (на снимката) срещу 106 апартамента. Прокурорската проверка е възобновена, съобщи военният министър Аню Ангелов. СНИМКА: АГНЕС АСЕНОВА

Имоти на ликвидираното търговско дружество “Воинтех” са разграбени и продадени за жълти стотинки, обяви съпредседателят на ПГ на ГЕРБ Красимир Велчев вчера. От апортираните 26 млн. лв. в материалните активи на “Воинтех” в ликвидационния баланс са отчетени 21 млн. Къде са останалите 5, пита Велчев.

От 2002 г. до средата на 2009 г. от активите на “Воинтех” са продадени 434 имота с обща квадратура 235 197,009 дка и застроена площ 7101,810 дка за общо близо 125 милиона, сочат данни, предоставени на Велчев от военното министерство. Изчисленията му показват, че земите са продавани средно по 53 ст. на квадрат, а застроената площ - за около 18 лв. на кв. м. В повечето случаи става дума за постройки на по 2-3 етажа с мазета, така че цената за квадрат пада докъм 6 лв. Такава била съдбата на над 17 летища, бивши казарми и клубове.

Заменени били 87 имота срещу около 300 апартамента, като цената на квадрат за жилищата излиза на МО над 1000 лв.

Техниката на дружеството пък е продавана на килограм, затова прокуратурата трябва да се намеси и да провери сделките, настоява шефът на ГЕРБ в НС. Така били разпродадени повече от 122 самолета, 200 яхти, 400 гребни лодки, 30 кораби и скутери, над 3000 леки и товарни автомобила, които са били към клубовете на “Воинтех”.

Школата за подготовка на водолази в бургаския парк “Росенец” е продадена през 2006 г. на “ПЛАМС 2001” ЕООД за близо 311 хил. лв. Към школата има пътнически кораб, изкаран на сушата и функциониращ като хотел, около 8 дка плажна ивица с масивен 100-метров кей. Без да се смята разгърнатата застроена жилищна площ, продажбата излиза 32 лв. на квадрат, изчислил депутатът.

Имотите на авто-мотоклуб в местността Харманите в Поморие, които са на първа и втора линия край морето, са продадени през 2008 г. за 3 лв. на квадрат. Стадион за мотобол, сервизно хале, административна и битова сграда и мотополигон - всичко около 95 дка, са продадени на “РДП София” ЕООД за 290 хил. лв. Строителната компания има заменка със Столичната община от 2007 г. Тогава тя е взела 2,2 дка с право на строеж на бул. “Сливница” срещу жилищни имоти. (24часа)


########################################################################

image   Снимка: Информационна агенция "Фокус"
Военна прокуратура да се самосезира за продажбите на имотите на „Воинтех” е целта на депутата Красимир Велчев от ГЕРБ
26 март 2010 | 20:43 | Агенция "Фокус" Начало / Армия Габрово. Военна прокуратура трябва да се самосезира за продажбите на имотите на „Воинтех”. Доста министри са се състезавали при продажбите на имотите на бившата фирма „Воинтех”, като продажбите са извършвани предимно на база пряко договаряне, каза депутатът от ГЕРБ Красимир Велчев в Габрово, предаде кореспондентът на радио ""Фокус""-Велико Търново. Според Велчев трите партии от коалицията на бившето правителство са си определили по едно министерство, за да издържа и изхранва партията си, но МНО от 2002 г. е на НДСВ. В графата купувач от справката, подготвена от сегашното ръководство на Министерството на отбраната, обикновено пише, че няма данни за купувача, информира още Велчев, който поясни че от 8 месеца, откакто ГЕРБ е на власт, е разпоредено на всички министри да направят проверки къде какви нередности са вършени. Целта е това да спре един път завинаги, каза той, защото досега, който е идвал на власт, е премълчавал сделките на предишното правителство. Бившата организация за съдействие на отбраната е имала за цел подготовката на младите хора за военно обучение и квалификации за професии. Разполагала е с морски бази с над 200 яхти, 17 летища с над 122 самолета, 80 автошколи с над 3000 автомобили. Не само са създавани работни места, но е учила младите хора на спорт и труд. Фирмата „Воинтех” е ликвидирана през юни 2009 година. 400 обекта са разпродадени. Самолетите, яхтите и техниката са продавани на килограм като старо желязо. Велчев се надява с помощта на гражданското общество прокуратурата да заработи. Според народния представител, съпредседател на Парламентарната група на ГЕРБ, абсолютно е необходима военна подготовка на младежите. На летището край село Междене, записано в активите на фирмата като Аероклуб Мичковци, той изрази мнение, че военната подготовка е необходима за младежите като припомни, каква роля имаха бившите Строителни войски. „Младежи с по-ниско образование имаха възможност, наред с военнотактическата подготовка, да усвоят строителни професии. Премахвайки това, ние отхвърлихме тези хора от обществото и не им дадохме никакъв шанс. Аз мисля, че има много положителен ефект от военната служба и е необходимо поне 3-месечно обучение”. Красимир Велчев допълни, че тези имоти, с които държавата се е разделила за жълти стотинки, са жизнено необходими за тази цел. „Отделен въпрос е доколко ще можем да възстановим тези, които са останали”, допълни той. Бившата организация за съдействие на отбраната, наричана различно през годините, докато стане фирма „Воинтех” притежаваше много имоти и в онези години развиваше спортове като парашутизъм, безмоторно летене и други, които сега ги няма, подчерта Велчев. „Те възпитаваха у младите много положителни качества”, каза той. И сега законът дава възможност за 45-дневно военно обучение по желание. „Вие как смятате, важно ли е за нацията”, попита Красимир Велчев в отговор на репликата дали ще се намерят средства в условията на криза.
По време на журналистически рейд - обиколка Красимир Велчев бе придружаван от избрания в Габрово свой колега, депутата Цветомир Михов. Те показаха на колегите и бившата база на „Воинтех” за стрелкова подготовка в село Борики, което се води вилна зона на Габрово и където парцелите имат най-висока цена в района.
Маргарита НИКОЛОВА
#########################################################################

  Военни имоти по Черноморието са разпродавани за жълти стотинки 27.03.2010 image За 21 млн лв. правителствата на НДВС и на Тройната коалиция са продали над 400 военни обекта в цялата страна

Военни имоти на брега на морето са разпродадени на безценица, някои от тях на цени от 50 ст. или 3 лв. на квадратен метър. Това съобщиха по време на обиколка в Бургаско депутати от ГЕРБ.

Скандалните сделки са извършени от Министерството на отбраната при управлението на НДСВ и на Тройната коалиция.

Става въпрос за обекти, собственост на някогашната Организация за съдействие на отбраната (ОСО), по-късно преобразувана в дружеството „Воинтех” към Министерство на отбраната. 

За няколко години за жълти стотинки са продадени всичките 400 обекта в страната, които дружеството е стопанисвало. Повечето от сделките са сключени при търг с тайно наддаване или при пряко договаряне, но има и такива, извършени от Агенцията по приватизация.

Така, например, е продаден бившия Морски клуб в Поморие – една от най-добрите школи за подготовка по морски спортове по Южното Черноморие навремето. Собственикът, превърнал базата в хотел, за сега е неизвестен за управляващите.

„На брега на морето, за какво може да се ползва? – като хотелска част, като заведения за развлечения. Но виждате, хангарите са заключени, пусти, така че не се ползва за това, за което е била построена. Което е жалко!”, коментира депутатът от ГЕРБ, избран от Поморие, Иван Алексиев.

Теренът е около 2 дка, с прилежащ кей и застроена площ 1500 кв. метра. Продаден е за сумата от 392 000 лв, заедно с цялото оборудване и кораб. Морският клуб е разполагал с хотелска база, която преди продажбата е била изцяло реновирана, съобщиха още от ГЕРБ.

„Такива морски клубове на територията на цялата страна е имало над 30. В тях са се обучавали деца в изключително интересни за тях занимания, като водолазно дело, морско дело, яхтсменство”, съобщи бившият началник отдел „Финансов” съм ОСО Огнян Йоцов.

На цена от 3 лв. на кв. м. преди две години е продаден и автомоклубът в м. Харманите в Поморие. Сега мястото е запустяло.

По същата схема е продадена и единствената Школа за подготовка на водолази в парк „Росенец” край Бургас.

„Продадени са 8 дка на брега на морето, един пасажерски кораб, който е работел до последно и кей, който е едно от най-ценните неща – близо 100 метра масивен кей. На него могат да спират като лодки, така и яхти”, коментира депутатът от ГЕРБ Иван Вълков.

Всичко това е продадено за малко повече от 250 000 лв. Още тогава купувачът прави постъпки за промяна на предназначението на имота, за да може да строи.

За всичките 400 военни обекта в цялата страна държавата получава едва 21 млн. лв. Заради злоепотребите с военни имоти, от ГЕРБ настояват Военна прокуратура да се самосезира.

Автор: Фактор

######################################################################

image   Снимка: Информационна агенция "Фокус" Водолазна база е продадена за 32 лв на кв.м. при цена от поне 100 евро 27 март 2010 | 13:13 | Агенция "Фокус" Начало / Армия Поморие. Единствената в южното Черноморие водолазна база, намираща се в рибарско селище, е продадена през 2006 г. за 32 лв. на кв. м, а минималната пазарна цена на имота е поне 100 евро. Това стана ясно на обиколка, организирана от ПГ на ГЕРБ, по разпродадените на безценица военни имоти в Бургаско, предаде репортер на Агенция “Фокус”. Осемте декара на брега на морето, на които е разположена базата, са продадени общо за 259 000 лв. В цената са включени един пасажерски кораб и близо 100 м масивен кей.
Сега водолазната база е частен терен. Вече са подадени и документи в Община Бургас за промяна на градоустройството на терена с искане за строеж.
Цветомира ГЕОРГИЕВА

При обзавеждането на тази водолазна база още в самото начало бях командирован заедно с екип от Ремонтно производствена база - Русе / цех Козловец като отговорно лице натоварено с организацията на работата.
Колко мното работа свършиха хората при минусови темперетури достигащи и до -17С. Всичките те бяха настанени в хотел "Бриз" в гр.Бургас и пътуваха до водолазната база с автобус изпратен от ОСО - гр.Кърджали.
На по следващи етапи се работеше от командировани лица от страната и работещи в ОСО, а същите бяха настанени във военния хотел в гр.Бургас.
След всичко което е станало след нас се чувствам длъжен да напиша всичко това с най-голямо уважение към всички хора с които работехме при обзавеждането на водолазната база.
Няма да си позволя да споменавам имена и конкретни длъжности, защото може да пропусна нещо, но за гостоприемството на колегите от гр.Бургас, макар и след толкова години мога да кажа - Благодаря Ви момичета и момчета!
                                                                                                                                         
                                                                                                       А.Даков

Гласувай:
3
01. iliada - Цветница е!ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!:)
28.03.2010 13:30
Клонки от върба се сипят
за здраве, щастие, любов.
Празнуват именници на цветята,
камбана бие с тържествен зов.
цитирай
2. donpanchero - осо
17.08.2012 19:56
Това беше една много добра институция ,която подготвяше много добри кадри за армията. Мен ме взеха и ме подготвяха за радиотелеграфист (е аз исках да си продължа с парашутизма в ОСО ,но нямаше как да се прехвърля в другия курс,но както и дае пак станах щот в казармата ма взеха в Пловдив при парашутистите и бях и двете р/телеграфист в парашутно-разузнавателна група и имах много прекрасни преживявания там. Ако може едно съдействие .в ОСО за обучение на радиотелеграфисти имаха много добра апаратура за обучение на радиотелеграфисти Пулт РЗ-210 разработен на базата на Правец 8д с 20 работни места за р/телеграфисти . Та търся някой ако случайно е запазил този пулт или да го купя или схемата му.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: aidasv
Категория: Други
Прочетен: 2351629
Постинги: 1607
Коментари: 1245
Гласове: 22732