Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
04.05.2012 19:55 - Проекти: -> 1. З А К О Н ЗА изменение и допълнение на Закона за водите -> 2. Регионален воден ПЧП проект Плевен, покана за изразяване на интерес
Автор: aidasv Категория: Новини   
Прочетен: 2284 Коментари: 0 Гласове:
7

Последна промяна: 06.05.2012 20:01

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
2.                                       24.04.2012год.
image


РЕГИОНАЛЕН ВОДЕН ПЧП ПРОЕКТ ПЛЕВЕН. ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС


РЕГИОНАЛЕН ВОДЕН ПЧП ПРОЕКТ ПЛЕВЕН. ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
image
24 април 2012, вторник
image

I. ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) желае да стимулира устойчивото развитие  на  националния  воден сектор чрез участие на частния сектор. МРРБ  възложи  ролята на водещ съветник за постигане на тази цел на Международна Финансова Корпорация (МФК), член на Световна Банка. В рамката на възложения й мандат, МФК подпомага МРРБ за осъществяване на пилотен воден проект за публично-частно партньорство (ПЧП) за подобряване на ВиК услугите на население от около 270 000 жители на територията на Плевенски регион.
ПЧП ще се състои от дългосрочен договор с частен партньор, който ще има за цел да предоставя услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадни води, съобразени с националните и Европейски стандарти. Квалифициран и опитен оператор ще бъде отговорен за ефективното управление и поддържане на ВиК системите в региона, спазвайки предварително определени стандарти за изпълнение, а дейността му ще бъде регулирана от ДКЕВР. Специално внимание ще бъде отделено на намаляването на загубите на вода в системата, извършване на инвестиции за рехабилитация и реконструкция на съществуващата мрежа и изграждане на нови ВиК съоръжения.
Допълнителна информация по проекта е предоставена в Информационния меморандум по проекта, който е наличен на електронен адрес
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=auction&id=3337
С цел да се определи интереса на потенциалните оператори за пилотния воден ПЧП  проект, се канят компании, с опит в предоставянето на ВиК услуги, да заявят интерес за участие. Заявленията, на английски език, трябва да съдържат:
1.  кратко описание на дейността на компанията (максимум 3 стр.)
2.  кратко описание на опита на компанията в предоставянето на ВиК услуги (максимум 7 стр.) и
3.  копия на последните два одитирани финансови отчети.
Заявленията за интерес трябва да се изпратят по електронна поща до МФК, с копие до МРРБ, на долупосочените електронни адреси до 8 юни 2012 г.II.  Информационен меморандум по проекта

РЕГИОНАЛЕН ВОДЕН ПЧП ПРОЕКТ ПЛЕВЕН

ИНФОРМАЦИОНЕН МЕМОРАНДУМ ПО ПРОЕКТА

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ

Информационният меморандум по проекта се публикува от Международна финансова корпорация (МФК), в ролята й на водещ съветник по осъществяване на Регионален воден ПЧП проект Плевен („Проект”), единствено за нуждите на потенциалните инвеститори с цел да обмислят възможността за изразяване на интерес по проекта. Информационният меморандум не съдържа или претендира да съдържа всичката необходима информация, която потенциалните инвеститори биха желали да имат по проекта. Във всички случаи проявяващите интерес за участие следва да направят свое собствено проучване на проекта. Нито Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), нито МФК, нито техните консултанти могат да гарантират представителността, обективността и пълнотата на представената информация в този документ и няма да носят отговорност за този Информационен меморандум по проекта или писмена и устна комуникация към потенциалните инвеститори в хода на тяхната оценка на проекта. МРРБ, МФК и техните консултанти не поемат отговорност да компенсират потенциалните инвеститори за възникналите им разходи във връзка с Информационния меморандум по проекта или последващи действия, както и във връзка с изразяването на интерес за участие по проекта.
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТА

МФК съветва МРРБ за реструктуриране и постигане на устойчиво развитие на българския воден сектор чрез участие на частния сектор и осъществяване на пилотен воден проект за публично-частно партньорство (ПЧП).

През януари 2011 г. МРРБ избра за пилотен воден ПЧП проект Плевенски регион, който се простира на 4,333.5 км2, което съставлява 4.2% от територията на България, с население от 269 752 човека (НСИ, национално преброяване от 2011 г.). 2/7

МРРБ и МФК подпомагат Асоциацията по ВиК Плевен (АВиК) при вземането на решение за избор на ВиК оператор (по Закона за водите или Закона за концесиите) и евентуално участие на частния сектор в предоставянето на ВиК услуги на територията на Плевенска обособена област.

При решение на АВиК за стартиране на процедура за участие на частния сектор ще се цели привличане на квалифициран и опитен оператор за предоставяне на услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадни води в съответствие с националните и Европейски стандарти. Операторът, ще бъде отговорен за ефективното управление и поддържане на ВиК системите в региона, спазвайки предварително определени стандарти за изпълнение, а дейността му ще бъде регулирана от ДКЕВР. Специално внимание ще бъде отделено на намаляване загубите на вода в системата, извършване на инвестиции за рехабилитация и реконструкция на съществуващата мрежа и изграждане на нови ВиК съоръжения. Друга цел на проекта е да подпомогне собствениците на публична инфраструктура в региона, членове на АВиК Плевен, да кандидатстват за безвъзмездна помощ от Европейския съюз в областта на отвеждане и пречистване на отпадни води чрез предоставяне на техническа помощ от бъдещия оператор.

Нортън Роуз (Великобритания) като международни правни консултанти и Камбуров и партньори (България) като местни правни консултанти, УИГ Интернешънъл (Великобритания) като технически консултанти и АФА (България) като счетоводни и данъчни консултанти подпомагат работата на МФК по осъществяване на проекта.
 

ВИК СИСТЕМИ В ОБОСОБЕНАТА ОБЛАСТ

ВиК услугите на територията на обособена област Плевен се предоставят в момента от регионално ВиК дружество Плевен, която е 100% държавна собственост. 3/7

Информация за ВиК Плевен:

 обслужвано население ~ 270 000;

 оборот за 2010 г. ~ 20 мил. лева, печалба ~ 1 мил. лева;

 произведена вода през 2010 г. ~ 25.6 мил м3, ~ 55% от която е доставена от друг оператор – ВиК Ловеч;

 средна консумация на вода на ден ~ 110 литра;

 брой на клиентите на дружеството ~ 150 000 със ~ 160 000 инсталирани водомера (някои от клиентите имат инсталирани повече от един водомери – например за студена и топла вода);

 дължина на водопроводната мрежа ~ 2 990 км;

 дължина на отвеждащата мрежа ~ 300 км;

 брой сградни водопроводни отклонения ~ 79 000 и сградни канализационни отклонения ~ 13 500;

 покритие с водоснабдителни услуги ~ 100%, покритие с услуги по отвеждане на отпадни води ~ 51%, покритие с услуги по пречистване на отпадни води ~ 42%;

 загуби на вода по мрежата ~ 54%,

 събираемост ~ 86%,

 работен коефициент за 2010 г. ~ 0.87,

 текущо съотношение на активите към пасивите за 2010 г. ~ 3.7

ПРАВНА РАМКА

Основните български нормативни актове приложими към проекта са: Закон за водите; Закон за концесиите; Правилник за прилагане на закона за концесиите; Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги; Закон за защита на околната среда; Закон за управление на отпадъците; Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, Указания за формата и съдържанието на информацията необходима за изготвяне на петгодишен бизнес план за развитието на дейността на В и К операторите и Указания за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез горна граница на цени.

Законът за концесиите дава правната рамка за организацията и провеждането на тръжната процедура. Законът е съобразен с Европейските директиви и изисквания за конкурентна процедура при предоставяне на концесии.

 

КОНЦЕДЕНТ

Концедент по проекта ще бъде Асоциацията по ВиК Плевен. АВиК Плевен управлява ВиК активи, които са публична държавна и публична общинска собственост (10 общини членуват в асоциацията) на територията на обособената област. АВиК е юридическо лице с общо събрание и председател – областния управител на региона.

АВиК има следните функции:

 определя ВиК оператора по реда на ЗВ или ЗК;

 приема решение за сключване на договора с ВиК оператора за възлагане на дейностите по предоставянето на ВиК услугата и поддържането на ВиК системите, включително за поемане на финансови задължения от ВиК оператори;

 изработва и приема регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията и генералния план на агломерации над 10 000 е. ж. на ВиК системите на съответната обособена територия;

 изработва и приема дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията и дългосрочната инвестиционна програма към генералния план на агломерации над 10 000 е. ж. на ВиК системите и съоръженията на съответната обособена територия;

 съгласува бизнес плана на ВиК оператора;

 разпределя между собствениците средствата, постъпили от концесионното плащане, ако такова е определено, или от ВиК оператора по договора за предоставяне на ВиК услуги, съобразно процентното съотношение на гласовете им, когато има повече от един собственик на ВиК системите;

 приема решения за промяна на границите на обособената територия;

 приема решение за прекратяване съществуването на обособената територия и присъединяването на общините от нея в друга обособена територия.

Заседанията на общото събрание на асоциациите се свикват от председателя. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват членове, притежаващи повече от 2/3 от гласовете в общото събрание. Членове на асоциацията са държавата с 35 % от гласовете, а останалите 65 % от гласовете са разпределени между общините-членки на асоциацията пропорционално на броя на населението им.

Решенията на общото събрание се взимат с мнозинство от ѕ от всички гласове, с изключение на решенията за промяна на границите на обособената територия, които се взимат с единодушие. Членовете на Асоциацията по ВиК се представляват в общото събрание, както следва:

 Държавата се представлява от съответния Областен управител;

 Всяка община се представлява от съответния кмет или друг изрично упълномощен представител.

Преди всяко заседание на общото събрание съответният областен управител е длъжен да съгласува позицията на държавата с министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите. Мандатът на всеки общински представител трябва предварително да е съгласуван по ред, определен от съответния общински съвет.

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Законът за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги влиза в сила на 20 януари 2005 г. Регулаторните функции във водния сектор бяха добавени към задълженията на съществуващата комисия за енергийно регулиране, която съответно се преименува на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Комисията е независим орган и се отчита директно на един от вице-премиерите в правителството. Устройственият правилник на ДКЕВР от 2005 г. определя целите и задачите на Комисията по следния начин:

 Да регулира качеството на ВиК услугите;

 Да събира информация за загубите на вода, покритието на населението с ВиК услуги и да предоставя тази информация на хората, определящи политиката във водния сектор;

 Да одобрява бизнес плановете на водните компании, които трябва да са съобразени със съответните стандарти за качество на водата и предоставяните услуги, на държавното законодателство и на указанията и моделите на ДКЕВР;

 Да регулира тарифите, предложени от водните компании в техните бизнес планове;

 Да одобрява общите условия в договорите, сключвани между водните компании и потребителите и да поддържа регистър за договорите за възлагане на ВиК услуги;

 Да одобрява предварително всички договори, свързани с участие на частния сектор;

 Да осигурява публична информация за дейността на водните компании;

 Да контролира и налага санкции за неспазване на устройствения правилник.

Комисията регулира цените, на които водните оператори:

 Доставят вода на потребителите;

 Отвеждат отпадни води;

 Пречистват отпадни води;

 Свързват потребителите към водоснабдителната;

 Свързват потребителите към канализацията за отпадни води.

Цените варират в зависимост от потребеното количество вода и технологията за нейното добиване и пренасяне. Одобрението на техническите и икономически части на бизнес плановете от страна на ДКЕВР е необходимо изискване за одобряването на ценовите предложения.

Цените, прилагани от операторите, не могат да надвишават одобрените от Комисията цени.

Методите за ценообразуване се регулират в подробности от Наредбата за регулиране на цените на Водоснабдителните и канализационните услуги (обнародвана Държавен вестник, брой №32 от 18.04.2006 г. – „Наредба за ценообразуването”).

Съществуват два метода за ценообразуване: определяне на „горна граница на цени” и „норма на възвръщаемост”. В настоящия регулаторен период ДКЕВР прилага метода „горна граница на цени”. При този метод Комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с инфлационен индекс, намален с коефициент за подобряване ефективността на ВиК оператора. Регулаторният период е с продължителност, равна на периода на одобрения бизнес план (2009 – 2013 г.).

При метода „горна граница на цени” цената на услугата за доставяне на вода до потребителите се образува като съотношение между необходимите годишни приходи за услугата и разликата между количествата вода на входа на водоснабдителните системи и максималния размер на допустимите общи загуби на вода. 6/7

Необходимите годишни приходи на ВиК оператора включват разходи, подлежащи на утвърждаване от Комисията, и възвръщаемост на инвестирания капитал по следната формула

НГП = ПГР + (РБA x НВ),

където:

НГП са необходимите годишни приходи;

ПГР са признатите годишни разходи за дейността на ВиК оператора;

РБА е регулаторната база на активите;

НВ е нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период.

Регулаторната база на активите, пряко свързана с ВиК услугите, е признатата стойност на активите, върху която ВиК операторът получава възвръщаемост на вложения капитал, и се изчислява по следната формула:

РБА = A - Ф - Ам + ОК + Инв,

където:

РБА е регулаторната база на активите;

A е признатата стойност на активите, които се използват и имат полезен живот;

Ф е признатата стойност на активите, които са придобити по безвъзмезден начин;

Ам е натрупаната амортизация за изтеклия период на използване върху призната стойност на активите за извършване на ВиК услуги;

ОК е необходимият оборотен капитал;

Инв е прогнозният среден размер на инвестициите, одобрени от Комисията, които ще бъдат извършени през регулаторния период, намалени със средния размер на приспадащите им се разходи за амортизации.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

Операторът, спазвайки предварително определени стандарти за изпълнение и регулиран от ДКЕВР, ще отговаря за следните дейности:

 Предоставяне на ВиК услуги в съответствие с националните и Европейски стандарти;

 Събиране на плащания от потребителите;

 Ефективно управление и поддръжка на мрежата със специално внимание към намаляването на загубите на вода;

 Инвестиране в мрежата предимно за рехабилитация и подмяна на съществуващата инфраструктура, както и строителство и управление на нови съоръжения за ВиК;

 Съдействие на собствениците на публична инфраструктура в региона за кандидатстване за безвъзмездна помощ от Европейския съюз за разширяване на покритието на населението с канализация, колектори за отпадни води и съоръжения за пречистване на отпадни води;

 Управление и поддръжка и на новата инфраструктура, изградена с европейски и донорски средства.

ОРИЕНТИРОВЪЧНА ВРЕМЕВА РАМКА НА ПРОЕКТА Краен срок за заявяване на интерес

8 юни 2012

Предварителна инвеститорска конференция

Датата ще бъде съобщена на заявилите интерес

Решение за ПЧП от АВиК – Плевен

[Дата на вземане на решението = D]

Обнародване на тръжната документация

[D+7] календарни дни

Инвеститорски дю дилиджънс

[D+7] календарни дни

Инвеститорска конференция

[D+40] календарни дни

Краен срок за подаване на оферти

[D+52] календарни дни

Оценка на офертите

[D+80] календарни дни

Преговори по договора и възлагане на концесията

[D+110] календарни дни

 

.www.mrrb.government.bg/index.php


1.                                     19.01.2012год.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за водите -> Тук

image image Проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за водите
Проекти на нормативни актове


Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

З А К О Н 

ЗА изменение и допълнение на Закона за водите

 

Обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г., изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., изм., бр. 108 от 2001 г., бр. 47, 74, 91 от 2002 г., изм. и доп., бр. 42 от 2003 г., изм., бр. 69 и 84 от 2003 г., доп., бр. 107 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г., изм. бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 18 от 2005 г., изм., бр. 77 от 2005 г., изм. и доп., бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 29 и 30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 36 и  65 от 2006 г., попр., бр. 66 от 2006 г., изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и  59 от 2007 г., изм. и доп., бр. 36 от 2008 г., изм., бр. 52 и  70 от 2008 г., изм., бр. 12, 32, 35, 82, 93 и 103 от 2009 г., изм. и доп., бр. 47 и 95 от 2009 г., изм. и доп., бр. 61 от 2010 г., изм., бр. 98 от 2010 г., бр. 19 и 28 от 2011 г., доп., бр. 35 от 2011 г., изм. и доп., бр. 80 от 2011 г.

 

1А.                                     19.01.2012год.

image

Комисия по околната среда и водите - Тук 
Изслушване на информация от Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството по въпроси, свързани със състоянието на водния сектор - изготвянето на водната стратегия на страната, мастерплановете и работата по планирането за следващия период.

Тагове:   вода,


Гласувай:
7
0Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: aidasv
Категория: Други
Прочетен: 2619846
Постинги: 1607
Коментари: 1245
Гласове: 22756